Logo
Header text
SELECTION COMMISSION

YOANNA VIKTOROVA
BIOGRAPHY

DALIBOR RAJNINGER
BIOGRAPHY

YURY SEKULOV
BIOGRAPHY

JURY

NADEZHDA MARINCHEVSKA
BIOGRAPHY

NANCY DENNEY-PHELPS
BIOGRAPHY

NIK PHELPS
BIOGRAPHY

Alexander Grozev
BIOGRAPHY

Mikhail Tumelya
BIOGRAPHY